Agenda Plus Foundation

резултати

Национална младежка среща

„Имиграцията в политическия и етичен избор на младежите"

Видин, 20 – 26 ноември 2016 г, Фондация „Агенда плюс"

Семинарът „Имиграцията в политическия и етичен избор на младежите" събра във Видин на Национална младежка среща 70 млади хора от Видин и региона. Срещата, организирана от Фондация „Агенда плюс" се проведе от 20 до 26 ноември 2016г. и беше финансирана по програма Еразъм +, дейност Структурен диалог. Младежките лидери дискутираха различни теми от процесите на миграцията, както и ролята на младите хора за интегриране на имигрантите в социалния и трудов живот на страната ни.

По време на едноседмичната среща младите хора се срещнаха с представители на Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за бежанците, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Национална дирекция на полицията, Каритас България, представители на културната, гражданска и религиозна общественост. Младежките политики в региона бяха представени и дискутирани с младежите от представители на община Видин и Областна администрация – Видин.

Проведените дискусии и модерирани занимания с висококвалифицирани експерти в областта на младежките политики и миграцията създадоха прекрасни условия, в които младежите повишиха знанията си за световната миграция и миграционните процеси, засягащи Европа, развиха уменията си да наблюдават и коментират информация, свързана с младежки дейности и миграция, разработиха успешно свои предложения за обхватни дейности за интегриране на младежи – имигранти чрез средствата на образование, култура, спорт и участие в управлението.

Младите хора единодушно приеха мисията да бъдат двигател на социално спокойствие и ред в населените места, където консерватизмът на живота е по-склонен да изолира новите и непознати членове на общността. Те отхвърлиха напълно негативизма на общественото разделяне и ограничаване на правата на хората на територията на една държава. Както бяха призовани от думите на Видинския митрополит и неговия високопоставен представител на срещата, младежите се обединиха около идеята за социален мир, духовно равновесие и хуманизъм.

Политическите и управленски лидери, както от общинската и областна администрация, така и на  национално равнище, с които младежите – участници в срещата разговаряха, изразиха непоколебимо убеждение, че младите хора са тези, които трябва да „заявят" в каква бъдеща Европа желаят да живеят. Затова такива срещи трябва да станат практика на всяка административна и политическа структура; младите хора трябва свободно да участват в подобряване на средата за реализация на мобилността си чрез подкрепата на националните и европейски политики. 

Резултати от проекта:

-Беше разширен обхватът на познания, умения и теми за разсъждения в различни аспекти, свързани с мигрантите, мобилността на младежите и младежките политики

-Беше изградена теоретична рамка на тенденциите в миграцията, бежанките вълни, интеграционните възможности и глобалните ефекти от миграцията

-Беше осъществен обмен на опит и мнения в областта на младежките дейности, привличане на младежите за обществена работа и участие в управление на младежките политики

-Бяха дискутирани и приети единни становища относно състоянието на миграцията в регионален план и ролята на младите хора за осигуряване на социално разбирателство и подобряване на условията за живот

-Младите лидери бяха подготвени за посрещане на предизвикателствата, създавани ежедневно от присъствието и установяването на мигранти в населените места и за разпространение на нагласа за интеграционна работа в местните младежки общности

-Чрез разговорите с политическите и управленски представители младежите повишиха знанията и компетенциите си за факторите, които въздействат на обществото чрез присъствието на имигранти, както и чрез движенията на емигрантите

-Беше постигнато систематизирано равнище на разбиране на европейските политики по отношение на мигрантите и младежките политики

-Беше насърчено сътрудничеството и търсенето на нови пътища за съвместна дейност между управленските равнище на местно и национално ниво и младежките организации

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info