Agenda Plus Foundation

Фондация "АГЕНДА ПЛЮС"

Мисия на неправителствената организация

Развитие на Северозападния регион, политики и изследвания; младежки въпроси, политики и изследвания; образование; регионално развитие; екология

Цели на организацията

(1) Да подпомага общественото, икономическо и социално развитие на България, нейната успешна европейска интеграция и утвърждаването на демократичните устои на гражданското общество.  
(2) Да концентрира усилията в посока икономическо развитие на регионите и стимулиране на трансграничното сътрудничество.  
(3) Да развива като обществена ценност съхраняването на историята и културата на българите, да ги установява в контекста на европейските традиции и да изгражда високо развито национално самосъзнание, съчетано с общоевропейска културна идентичност.  
(4) Да съдейства за духовната и интелектуална реализация на гражданите, за утвърждаване принципите на хуманизма, на толерантността, на взаимното разбирателство, на свободата на мисълта и словото, на справедливостта и равноправието, на зачитането на човешките права, особено правото на образование и труд.  
(5) Да съдейства за утвърждаване на привлекателността на България за млади и талантливи хора и да развива възможности за образователната им и професионална реализация.  
(6) Да подпомага социалното сближаване на различните обществени групи и да съдейства за преодоляване на рисковете от социална изолация и маргинализация.  
(7) Да съдейства за активизиране на икономическия потенциал на страната и за увеличаване на нейната конкурентоспособност.  
(8) Да разширява социалното, икономическо и културно присъствие на страната в европейското и глобално пространство.  
(9) Да създава и участва в създаването на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и търсене на възможности за тяхното реализиране.  
(10) Да подпомага инициативи, свързани със защита и възстановяване на екологичното равновесие в региона.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info